Badania genetyczne

BADANIA GENETYCZNE w SWAMED - przy współpracy z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS

Każdy z nas może być nosicielem kilku chorób genetycznych,
nie wykazując oznak choroby….

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom par planującym powiększenie rodziny, SWAMED oferuje przyszłym rodzicom niezwykle  precyzyjne i nowoczesne badanie genetyczne, dzięki któremu pary mogą ze spokojem planować posiadanie dziecka.

 

Test genetyczny STID pozwala na sprawdzenie czy osoby planujące potomstwo, są obciążone nosicielstwem chorób genetycznych, które mogą zostać przekazane dziecku.

STID (ang. Screening Test for Inherited Disorders),  jest przesiewowym testem na nosicielstwo ponad 500 najczęstszych chorób genetycznych dziedziczonych w sposób autosomalny recesywny. Wykonanie badania, zapewnia spokój już na etapie planowania ciąży. Uzyskany wynik pozwala na określenie czy przyszli rodzice mają podwyższone ryzyko wystąpienia choroby u potomstwa. Jeżeli oboje rodzice są nosicielami patogennego wariantu genetycznego w tym samym genie, wówczas mają 25% ryzyka, że ich dziecko będzie dotknięte chorobą recesywną. W takim przypadku można potwierdzić lub wykluczyć obecność patogennego wariantu u dziecka w ramach badania prenatalnego – biopsji kosmówki (CVS) lub amniopunkcji (AC).

Całkowita częstość chorób recesywnych wynosi 1% i  jest ona wyższa od częstości występowania zespołu Downa. Jeżeli test STID wykaże, że żaden z partnerów nie jest nosicielem określonej choroby, wówczas ryzyko urodzenia dziecka z taką chorobą jest zazwyczaj niższe niż 1 na milion. Test oferujemy każdej parze planującej ciążę. Dla partnerów spokrewnionych planujących założenie rodziny test ten jest szczególnie ważny – im bliższy stopień pokrewieństwa między partnerami, tym większa pula wspólnych genów, a tym samym większe ryzyko nosicielstwa mutacji w tych samych genach.

Każdy z nas jest nosicielem mutacji w pojedynczej kopii genów odpowiedzialnych za choroby dziedziczone w sposób autosomalnie recesywny (każde białko organizmu jest kodowane przez 2 kopie danego genu, z których jedna jest od matki, druga od ojca). Takie nosicielstwo mutacji nie wiąże się jednak z objawami choroby, ponieważ aby choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny mogła się ujawnić, mutacja musi dotyczyć obu kopii danego genu. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że każdy zdrowy człowiek jest nosicielem ok. 10 wariantów recesywnych dla chorób genetycznych.

Istotne jest aby para planująca ciążę miała świadomość, czy oboje partnerzy nie są nosicielami uszkodzeń w tych samych genach, co wiązałoby się z wysokim ryzykiem wystąpienia choroby genetycznej u ich przyszłego potomstwa.

UWAGA: Ponieważ u każdej zdrowej osoby w teście STID identyfikowane są średnio 2-3 mutacje w różnych genach, badanie oferujemy WYŁĄCZNIE PAROM. Nieuzasadnione jest wykonywanie testu u pojedynczej osoby lub jednej osoby w parze, gdyż dopiero zestawienie mutacji wykrywanych u obojga partnerów daje informację o ewentualnym podwyższonym ryzyku choroby recesywnej u przyszłego dziecka. W związku z powyższym faktem, przyjmujemy do badań wyłącznie materiał pobrany jednoczasowo od OBOJGA PARTNERÓW. Nie wykonujemy niniejszego badania w przypadku próbki pobieranej od jednej osoby w parze.

Test STID umożliwia analizę genów związanych z ponad 500 najczęstszymi chorobami recesywnymi, włącznie z:

 • mukowiscydozą,
 • rdzeniowym zanikiem mięśni,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem,
 • ślepotą/niedowidzeniem
 • i wieloma innymi ciężkimi chorobami genetycznymi, dotykającymi dzieci.
 • Lista wszystkich badanych chorób i genów.

MATERIAŁ DO BADANIA: Test STID wykonywany jest z wymazu z jamy ustnej  pobranego na dedykowany zestaw pobraniowy.

METODYKA: DNA analizowany jest metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) oraz poddawany jest analizie w kierunku delecji-duplikacji dla ponad 500 najczęstszych chorób o uwarunkowaniu recesywnym.

CZAS REALIZACJI: Rutynowy czas oczekiwania na wyniki testu STID wynosi 1,5 miesiąca od momentu dostarczenia próbki do laboratorium.

WSKAZANIE DO WYKONANIA BADANIA: Test STID może zostać wykonany przez każdą parę planującą ciążę lub spodziewającą się dziecka, bez specjalnych wskazań, ponieważ choroby recesywne dotykają potomstwa osób pozbawionych objawów, nieświadomych nosicielstwa patogennego wariantu w tym samym genie.

OGRANICZENIA METODY: Badane próbki analizowane są wyłącznie pod kątem mutacji odpowiedzialnych za wymienione w tabeli 500 najczęstszych chorób genetycznych o dziedziczeniu recesywnym. Mutacje odpowiedzialne za inne choroby lub mutacje w genach niewymienionych w tabeli nie są identyfikowane. Ze względu na opisane ograniczenia, prawidłowy wynik testu STID nie wyklucza nosicielstwa innych chorób genetycznych.

NIEZBĘDNE DRUKI I INFORMACJE DLA PACJENTA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA: Pobierz

BROSZURA INFORMACYJNA: Pobierz

INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI: Pobierz

Koszt badania:

2690zł (1x/osobę)

5380zł – dla pary (badanie tylko wykonuję się dla par) 

Testy wykrywające zmutowany gen BRCA1 lub BRCA2.

Testy w kierunku predyspozycji do raka jajnika lub piersi zalecane są kobietom, które:

 • miały w rodzinie (3 pokolenia wstecz) co najmniej 2 przypadki zachorowań na raka: piersi, sutka i jajnika (zwłaszcza przed 50 rokiem życia)
 • chorowały lub chorują na nowotwory jajnika niezależnie od wieku
 • oprócz raka piersi miały krewnych z rakiem prostaty, krtani lub czerniakiem
 • miały zdiagnozowane niezłośliwe zmiany, takie jak np. torbiele w piersiach lub na jajnikach
 • planują lub stosują hormonalną terapię zastępczą
 • mają w rodzinie osoby, u których rozpoznano mutacje genów BRCA1 lub BRCA2

Profilaktyka raka piersi i jajnika obejmuje:

 • już w młodym wieku wykonywanie mammografii oraz rezonansu magnetycznego piersi
 • rezygnację z hormonalnej antykoncepcji
 • samodzielne badanie piersi i kontrole u ginekologa
 • wykonywanie testów w kierunku antygenowego białka markerowego CA-125 oraz testu ROMA określającego ryzyko raka jajnika,
 • wykonywanie USG transwaginalnego
 • po 40. roku życia nawet amputacja piersi
 • profilaktyczne przyjmowanie środków, takich jak tamoxyfen, raloxyfen, które mogą znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet ze stwierdzoną mutacją BRCA
 • usunięcie jajników (zmniejsza o 96% ryzyko rozwoju raka jajnika i o 50% raka piersi u kobiet z mutacją BRCA).

Należy pamiętać, że wykrycie mutacji genu BRCA może wywołać fobię przed rakiem i dodatkowy stres. Dlatego ostateczna decyzja o przeprowadzeniu testu powinna być głęboko rozważona i skonsultowana dokładanie z lekarzem prowadzącym leczenie.

Badania genetyczne w SWAMED:

1) PAKIET  BRCA1 5 MUTACJI Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe: BRCA1-5382insC, 4153delA, C61G, 185delAG, 3819delGTAAA – KOSZT 420,00

2) PAKIET BRCA1 + BRCA2 / BRCA1: 5 MUTACJI BRCA2: 16 MUTACJI (Badanie obejmuje 16 mutacji w genie BRCA1: 5 mutacji najczęściej występujących w populacji polskiej: c.68_69delAG (185delAG), c.181T>G (300T>G, p.C61G), c.3700_3704delGTAAA (3819del5), c.4035delA (4153delA), c.5266dupC (5382insC). Pozostałe mutacje to: c.66_67insC
(p.Glu23Argfs); c.190T>G p.C64G; c.190T>C, p.C64R; c.3748G>T (3867G>T); c.3627dupA (p.Glu1210Argfs); c.3756_3759delGTCT (3875del4); c.3779delT; c.3817C>T (3936C>T); c.4041_4042delAG; c.5232del7ins12; c.5251C>T (5370C>T). Badanie genu BRCA2 to badanie 3 mutacji najczęściej występującej w populacji polskiej: c.9371A>T; c.9376delC; c.9403delC.) – KOSZT 550 ZŁ 

3) PAKIET 24 MUTACJI w 4 GENACH: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 (Panel badań przeznaczony do wczesnego wykrywania
nowotworów złośliwych w grupach wysokiego ryzyka, zachorowania na dziedzicznie uwarunkowanego raka, piersi i jajnika) – KOSZT 1050zł 

CAŁOGENOMOWY TEST PRENATALNY

SANCO to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, który wykrywa wady wrodzone u płodu. Ocenia ponad 430 różnych wad genetycznych, w tym najczęstsze, takie jak zespół Downa, Edwardsa i Pataua, co czyni test SANCO najszerszym badaniem NIPT dostępnym w Polsce. Test ocenia cały genom płodu, czyli wszystkie 23 pary chromosomów, oraz płeć płodu.  Dzięki temu zakres i rozdzielczość testu jest porównywalna z badaniem kariotypu z płynu owodniowego (po amniopunkcji).

Podczas ciąży DNA pochodzący z łożyska krąży we krwi ciężarnej. Przeprowadzenie testu polega na pobraniu 10 ml krwi żylnej przyszłej mamy. Na  podstawie analizy tej próbki, która zawiera DNA płodu, możliwa jest ocena zaburzeń liczby chromosomów oraz ich uszkodzeń.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI GENETYCZNE BADANE W TEŚCIE SANCO

 • ryzyko wystąpienia trisomii wszystkich 23 par chromosomów u płodu, w tym zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau
 • ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów płci
 • ryzyko wystąpienia ponad 430 różnych delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz (rozdzielczość zbliżona do badania kariotypu z płynu owodniowego po amniopunkcji)
 • ryzyko nieprawidłowości genetycznych, będących przyczyna poronień, stanu przedrzucawkowego, IUGR i niskiej masy urodzeniowej
 • ryzyko wystąpienia disomii jednorodzicielskiej
 • możliwość wczesnego wykrycia choroby nowotworowej u ciężarnej
 • płeć dziecka
 • opcjonalnie RHD płodu

 

ZAKRES TESTU SANCO

Film: Test SANCO a inne testy NIPT

 

ZALETY SANCO

 • Test wykonywany w Polsce. Maksymalnie 5 dni roboczych
 • Wykrywa ponad 430 typów delecji i duplikacji
 • Ocenia zmian liczby i struktury wszystkich 23 par chromosomów
 • Wystarczy mała próbka krwi żylnej przyszłej mamy
 • Najniższe na rynku ryzyko niepowodzenia badania
 • Wykrywalność badania przewyższa 99%
 • Certifikaty IVDR i CE-IVD na cały proces

 

Technologia:

Test SANCO oparty jest na technologii VeriSeq amerykańskiej firmy Illumina, Inc. – światowego lidera w dziedzinie sekwencjonowania. Stosowana metoda pozwala utrzymać wysoką skuteczność badania nawet przy 1% frakcji płodowej pozakomórkowego DNA (cffDNA), a brak wyniku odnotowany został jedynie dla mniej niż 1% wykonanych testów. Dzięki temu jest duża szansa, że pacjentki z wysokim współczynnikiem BMI lub takie, u których nie uzyskano wyniku z innych testów typu NIPT, otrzymają wynik testu SANCO bez komplikacji. Co więcej, na możliwość uzyskania wyniku SANCO, w odróżnieniu od innych testów NIPT, nie mają wpływu leki lub suplementy diety przyjmowane w czasie ciąży (np. Clexane).

 

Wskazania do zrobienia testu:

 

Jak działa test SANCO:

Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA, pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu, są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Wolny, pozakomórkowy DNA płodu (cffDNA) jest obecny tylko jako mniejszościowa frakcja w osoczu matki, co stanowi wyzwanie techniczne dla niektórych metod NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test – nieinwazyjny test prenatalny). Test Prenatalny SANCO wymaga pobrania od ciężarnej niewielkiej objętości krwi (10ml), w której analizowany jest cffDNA w celu określenia nieprawidłowości chromosomowych. Jeśli występuje aneuploidia, podczas badania zostanie wykryte niezrównoważenie genomu płodu, wynikające z nadmiaru lub niedoboru chromosomów. Test SANCO skutecznie rozwiązuje problem pomiaru niewielkich różnic w stężeniu chromosomowego DNA poprzez wykorzystanie wielkoskalowej technologii sekwencjonowania. Znaczy to, że podczas badania sekwencjonowane są miliony fragmentów DNA matki i płodu. Przy użyciu techniki sekwencjonowania genomowego z dokładną oceną długości cząsteczek cfDNA oraz algorytmów analizy bioinformatycznej, SANCO jest w stanie przeanalizować dane z całego genomu płodu i, porównując wyniki pomiaru w stosunku do frakcji płodowej, wykryć obecność nieprawidłowości genetycznych.

 

Jak wykonać test SANCO:

Do wykonania testu SANCO pobierana jest krew matki (podobnie jak do zwykłych badań diagnostycznych, np. morfologii). Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie trzeba też być na czczo. Czas wydania wyniku badania SANCO wynosi do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia próbki do laboratorium. Na dodatkowe pytania można uzyskać odpowiedź dzwoniąc na specjalną infolinię: +48 797 660 690.

 

Bezpieczeństwo:

Aby zapewnić większy komfort pacjentkom, w przypadku otrzymania wyniku „nieprawidłowego”, stwierdzającego wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 lub 13, Genomed pokryje koszt inwazyjnego badania prenatalnego (jeśli nie zostanie ono wykonane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego), w tym koszt pobrania: amniopunkcji, biopsji trofoblastu (CSV), kordocentezy oraz koszt badań genetycznych: kariotypu, hybrydyzacji in situ (FISH) lub równoważnego testu, do wysokości 1200 zł. Zwrot kosztów nastąpi jedynie na podstawie oryginału faktury, wystawionej na rzecz Pacjentki przez placówkę wykonującą procedurę lub dokona się przez opłacenie faktury wystawionej bezpośrednio na Genomed S.A. oraz po dostarczeniu kopii/duplikatu wyniku badania. W uzasadnionych przypadkach Genomed może zapewnić poradnictwo genetyczne oraz wykonanie na własny koszt badania genetycznego z materiału pobranego inwazyjnie lub w inny sposób wesprzeć proces diagnostyczny.

 

Należy każdorazowo konsultować z laboratorium możliwość wykonania testu SANCO, jeśli:

 • u ciężarnej występuje aneuploidia, translokacja, delecja lub mikroduplikacja chromosomowa, także w formie mozaiki
 • w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciężarna została poddana transfuzji krwi
 • ciężarnej podano komórki macierzyste lub limfocyty partnera
 • ciężarna jest po przeszczepie narządu/szpiku
 • lekarz stwierdził, że ciąża była pierwotnie bliźniacza (zespół zanikającego bliźniaka)
 • ciężarna choruje na chorobę autoimmunologiczną lub inną chorobę krwi
 • badanie typu NIPT w poprzedniej ciąży nie powiodło się

KOSZT BADANIA: 1990.00 PLN

Zastrzeżenia: Test SANCO jest badaniem przesiewowym. Oznacza to, że nie wszystkie przypadki choroby u płodu będą wykryte w badaniu, a jeżeli Test SANCO wykaże wysokie ryzyko choroby, w celu postawienia ostatecznej diagnozy wymagane będzie przeprowadzenie badania diagnostycznego (inwazyjnego). Prawidłowy wynik badania nie wyklucza innych zaburzeń genetycznych lub wad wrodzonych, niemożliwych do oceny w SANCO. Badania typu  NIPT, zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, nie powinno być wybierane zamiast badania inwazyjnego przy ryzyku >1:100 po teście złożonym (potocznie test PAPP-A).

                                                                                                                                                                                                                  

TESTY GENETYCZNE WYKONUJEMY tylko w ŚRODY

(po wcześniejszym umówieniu)

Wykonujemy również inne badania genetyczne. 

TELEFON DO REJESTRACJI: 61 649 45 60